KOMUNIKAT Komisji

0 Comment
269 Views

KOMUNIKAT Komisji dot postępowania w zakresie zadania inwestycyjnego pod nazwą pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego o nazwie Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach – Etap I

działając na podstawie par 12 ust 5 i 6 Regulaminu Komisja informuje co następuje:
1. w dniu 02 03 2018 dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu
2. po przeprowadzeniu badania ofert pod względem formalnym, w dniu 19 03 2018 Komisja stwierdziła, iż
a) dwie oferty złożono z naruszeniem terminu
b) trzy oferty zawierały błędy formalne
Oferty te zostały odrzucone
c) pozostałe cztery oferty jako kompletne pod względem formalnym podlegały dalszemu badaniu pod względem merytorycznym.
d) jednocześnie wobec zaistniałych wątpliwości Komisja wystąpiła do Oferentów opisanych w pkt c o złożenie uzupełniających wyjaśnień do ofert.
Z tych przyczyn termin czynności wyboru najkorzystniejszej oferty został zmieniony na dzień 23 03 2018 (piątek godz. 8:30).