Ogłoszenie wyników z Zebrania Komisji Przetargowej dla zadania: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Hospicjum

0 Comment
364 Views

Ogłoszenie wyników z Zebrania Komisji Przetargowej dla zadania: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I, z dnia 04 czerwca 2018 w przedmiocie otwarcia ofert, nr postępowania 2/2018.

W dniu 04 czerwca 2018 w siedzibie Stowarzyszenia zebrała się Komisja Przetargowa powołana dla zadania: Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 – 31 w Gliwicach-etap I, w następującym składzie:

 1. Artur Pakosz
 2. Bożena Niemczynowicz
 3. inż Piotr Fisher
 4. adw. Marek Meller
 5. inż. Jacek Starak

Komisja zebrała się w celu dokonania czynności otwarcia ofert, w związku z zamówieniem opublikowanym  w dniu 15.05.2018r.

Komisja przypomniała, iż termin składania ofert dla tego zadania upłynął w dniu 04 czerwca 2018, o godz. 10.00

Mając na uwadze treść normy z art. 86 ustawy prawo zamówień publicznych Komisja stwierdza, co następuje:

 1. przed przystąpieniem do czynności otwarcia ofert Członkowie Komisji wypełnili oświadczenia na drukach ZP-11 ( w zał.)
 2. kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 2 039 287,44 netto.

      3.  Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez wszystkich Członków Komisji.

 1. W dacie składania ofert wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta, wg następujących parametrów:
 1. a) nazwa Oferenta: Zakład Budowlano Instalacyjny ALFA mgr inż. Wojciech Caputa
 2. b) adres Oferenta: ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice
 3. c) oferowana cena: netto: 2 795 176,03, brutto: 3 438 066,52
 4. d) oferowany termin wykonania: 12 miesięcy
 5. e) okres gwarancji: 5 lat
 6. f) warunki płatności: 30 dni
 7. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń z przebiegu posiedzenia.
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert.

Poniżej pliki PDF do pobrania