Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 1/2020

0 Comment
413 Views

Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 1/2020 dla zadania o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – ETAP II (kondygnacja techniczna).

Wobec ustalenia po ogłoszeniu postępowania, iż dokumentacja techniczna na podstawie której miało być przeprowadzone postępowanie przetargowe dla zadania o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – ETAP II (kondygnacja techniczna) jest niekompletna Zarząd działając w trybie art. 93 ust 1 p 7 pzp postanawia unieważnić to postępowanie.

UZASADNIENIE

W toku postępowania, już po złożeniu i otwarciu ofert ustalono, iż dokumentacja techniczna, na podstawie której owo zadanie miała być przeprowadzone zawiera istotne braki i wady, między innymi w postaci: a) Braku projektu instalacji ciepła technologicznego dla nagrzewnic oraz b) Braku specyfikacji technicznej wykonania instalacji sanitarnych. Jednocześnie uzupełnienie dokumentacji na aktualnym etapie postępowania w opisanym wyżej zakresie spowoduje, iż dojdzie do zmiany zakresu i przedmiotu zamówienia, co jest niedopuszczalne. W konsekwencji koniecznym było unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust 1 p 1 pzp albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.