Zapytanie 1 do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych…

0 Comment
392 Views

,,Zapytanie do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap I.

Szanowni Państwo działając w trybie art. 38 ustawy prawo zamówień
publicznych w nawiązaniu do Państwa zapytania z dnia niniejszym
Zamawiający udziela odpowiedzi jak poniżej:

1. Pytanie: na jaki okres zostanie zatrzymana kwota opisana w par 10
pkt 7 projektu umowy oraz kiedy nastąpi pełna płatność.

Ad. 1. Odpowiedź: Zamawiający wskazuję, iż odpowiedź na zadanie pytanie
znajduje się w zapisach par 10 pkt 8 projektu umowy o treści:

Strony postanawiaj, iż 50% wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty końcowego
odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad. Pozostałe 50%
zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu gwarancji jakości.