Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach jest Grzegorz Koczy. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl.

Klauzule informacyjne

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice, NIP: 6312199262, REGON: 27288327600000, KRS: 0000001834
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz rozliczania i zarządzania tymi świadczeniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. h, i RODO.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganymi przepisami prawa jest obowiązkowe a w pozostałym dobrowolne.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi zasady prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Wizerunek pacjenta będzie przetwarzany do momentu wycofania przez niego zgody.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Dane osobowe w zakresie wizerunku pacjenta mogą być przekazywane w ramach współpracy z partnerami technologicznymi Administratora do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice, NIP: 6312199262, REGON: 27288327600000, KRS: 0000001834
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. realizacji stosunku członkostwa w stowarzyszeniu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunku członkostwa w stowarzyszeniu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością członkostwa w stowarzyszeniu Administratora.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w stowarzyszeniu a w zakresie, w których ich przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa przez okres określony w tych przepisach.
 7. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna i kadrowo-księgowa) a także inne podmioty takiej jak instytucje państwowe, uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice, NIP: 6312199262, REGON: 27288327600000, KRS: 0000001834
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymywania relacji z darczyńcami, w tym przekazywania podziękowań za dokonane darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku od otrzymania darowizny.
 6. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna) a także inne podmioty takiej jak instytucje państwowe, uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice, NIP: 6312199262, REGON: 27288327600000, KRS: 0000001834
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. w celu organizacji zajęć wolonataryjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody osoby której dane dotyczą.
 6. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna i kadrowo-księgowa) a także inne podmioty takiej jak instytucje państwowe, uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice, NIP: 6312199262, REGON: 27288327600000, KRS: 0000001834
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna) a także inne podmioty takiej jak instytucje państwowe, uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.