Pytanie nr 1 do postępowania nr 1/2019 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap Ib (POZ).

0 Comment
260 Views

Pytanie nr 1 do postępowania nr 1/2019 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap Ib (POZ).

,,W związku z ogłoszeniem postępowania pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap Ib (POZ),  zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień umowy  § 7  ust. 5(zał nr 5 do SIWZ) i dopuszczenie fakturowania częściowego w trakcie realizacji budowy.”
Odpowiedź: 

Działając w odpowiedzi na Zapytanie nr 1 Zamawiający wyraża zgodę na zmiany SIWZ i postanowień umownych w ten sposób, że dopuszcza fakturowania częściowe.

W związku z odpowiedzią na zapytanie nr 1 do postępowania nr 1/2019 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap Ib (POZ).  

Zamawiający działając w trybie art 38 pzp dokonuje zmiany zapisów SIWZ to jest zapisów zał nr 5 wzór umowy w następujący sposób:

1. par 2 ust 4 poprzez zmianę zapisu na zapis o treści ” Strony przewidują odbiory częściowe” 
2. dodaje się par 2 ust 7 o treści ” Protokoły odbiorów częściowych może być sporządzony w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru po spełnieniu łącznie następujących warunków : po prawidłowym i bezusterkowym zakończeniu wszelkich prac, wykonaniu wszelkich poprawek, po poprawieniu wszelkich usterek, przekazaniu całości dokumentacji dotyczącej prac objętych odbiorem częściowym 
3. dodaje się par 2 ust 8 o treści ” odbiorów częściowych dokonuje się w trybie opisanym w par 2 ust 5″ 
4. par 7 ust 5 poprzez zmianę zapisu o treści” Dopuszcza się fakturowanie częściowe”
5. par ust 6 poprzez dopisanie ” faktury częściowej”